pedagog specjalny, neurologopeda

 

WYKSZTAŁCENIE:

studia licencjackie:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalizacja: Oligofrenopedagogika z logopedią.

studia magisterskie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalizacja: Logopedia.

studia podyplomowe:

 • Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, kierunek: Neurologopedia.

 

STAŻE:

 • Centrum Terapii Synergis, intensywny staż wakacyjny,

 • Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zielony Latawiec”, 4-miesięczny staż logopedyczny.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE:

 • z zakresu wspomagania funkcji oralnych:
- kurs Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders,
- specjalistyczne warsztaty neurologopedyczne: Diagnoza i terapia Neurologopedyczna Zaburzeń Funkcji Oralnych,
- seminarium Diagnostyka miofunkcjonalna wg A. Kittel,
- regularny udział w konferencjach IMiDz Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki.
 
 • z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC):
- kurs z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) - I stopień,
- Program Rozwoju Komunikacji Makaton - kursy I, II i III stopnia,
- Metoda werbo-tonalna - kursy I i II stopnia,
- warsztaty Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
- regularny udział w szkoleniach i konferencjach Stowarzyszenia Mówić bez Słów oraz Rozumieją Nas,
- szkolenie Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej,
- ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe Stowarzyszenia Mówić Bez Słów PISAK- Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji,
- X Warsztaty Stowarzyszenia Mówić bez słów Mam tablet i program do AAC. Co dalej? O nauce używania elektronicznych narzędzi do porozumiewania się.
 
 • z zakresu wspierania rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:
- projekt edukacyjny Tydzień rodzin,
- regularny udział w konferencjach i sympozjach Fundacji SYNAPSIS,
- Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa z serii Praktyka dla autyzmu,
- konferencja VB-MAPP Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem.
 
 • z zakresu stosowanej analizy zachowania (ABA): udział w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej,
 • z zakresu ogólnego wspierania rozwoju małego dziecka:
- konferencja naukowo- szkoleniowa Małe dziecko – TABU i mity,
- szkolenie w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- warsztaty Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®,
- kurs Terapia ręki I i II stopień,
- kurs Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne,
- kurs doskonalący Metoda Dobrego Startu® Marty Bogdanowicz - poziom I,
- warsztaty metodyczne Ćwiczenia logorytmiczne jako forma wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami językowymi,
- warsztaty metodyczne Baw się ze mną – wspomaganie rozwoju mowy dziecka.
 
 

 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA:

 • roczny staż zawodowy w niepublicznym przedszkolu integracyjnym zakończony uzyskaniem awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • prowadzenie indywidualnych, domowych zajęć neurologopedycznych w ramach prywatnej praktyki – z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

 • prowadzenie zajęć neurologopedycznych w ramach Wczesnego Wspierania Rozwoju,

 • prowadzenie indywidualnych zajęć neurologopedycznych w przedszkolu integracyjnym oraz centrum terapii m.in. z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu,  wadami genetycznymi, NMPK, MPD, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, niepłynnością mowy,

 • udział w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Centrum Terapii Synergis – prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych oraz zajęć grupowych dla dzieci ze spektrum autyzmu,

 • udział w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Fundację „Echo”- prowadzenie indywidualnych zajęć neurologopedycznych dla dzieci z niedosłuchem, prowadzenie grupowych zajęć logorytmicznych oraz pedagogicznych,

 • prowadzenie grupy terapeutycznej dla dzieci do lat 3 z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w centrum terapii,

 • prowadzenie grupowych zajęć rewalidacyjnych związanych z usprawnianiem grafomotorycznym dla dzieci prawidłowo rozwijających się, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia.