psycholog,  terapeuta wczesnej interwencji

 

WYKSZTAŁCENIE:

studia magisterskie:

 • Uniwersytet Warszawski, kierunek: Psychologia, specjalizacja: Pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością.

studia podyplomowe:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem.

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.

 

STAŻE:

 • Fundacja SYNAPSIS, dwuletni staż terapeutyczny,
 • SOTIS Centrum Terapii Zespołu Aspergera, roczny staż terapeutyczny.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE:

 • z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji: 
- szkolenie Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 – 12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym,
- szkolenie Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzm,
- kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pediatrycznej,
- kurs Ruch dla uczenia się (Move to learn) - program integracji odruchów w edukacji małego dziecka,
- kurs Klucz do uczenia się - program wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym,
- szkolenie Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
- szkolenie SensoPaka – metody i formy pracy dla osób z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną,
 
 • z zakresu kształtowania umiejętności komunikacyjnych oraz komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC):
- kursy z zakresu alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) – poziom podstawowy i zaawansowany,
- Program Rozwoju Komunikacji Makaton (kursy I i II stopnia),
- Metoda werbo-tonalna (kurs I stopnia),
- szkolenie z narzędzia VB-MAPP,
- regularny udział w warsztatach i konferencjach Stowarzyszenia Mówić bez Słów.
 
 • z zakresu wspierania rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: regularny udział w konferencjach i sympozjach Fundacji SYNAPSIS,
 • z zakresu stosowanej analizy zachowania (ABA): regularny udział w Międzynarodowych Sympozjach Naukowych Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej,
 • z zakresu pracy z rodziną: udział w dwuletnim cyklu warsztatów doskonalenia zawodowego Rodzice i Ja prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: kurs kwalifikacji pedagogicznych dla czynnych zawodowo nauczycieli,
 • roczny staż zawodowy w niepublicznym przedszkolu integracyjnym zakończony uzyskaniem awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Doświadczenie edukacyjno-terapeutyczne:

 • prowadzenie środowiskowych konsultacji psychologicznych z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi oraz trudnościami w zachowaniu, ich rodzinami oraz opiekunami / terapeutami (na terenie domu dziecka, w placówkach opiekuńczych / edukacyjnych),

 • prowadzenie zajęć – indywidualnych oraz w diadzie – w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 • wsparcie rodzin w koordynacji procesu terapeutycznego (diagnoza funkcjonalna, konsultacje z terapeutami / nauczycielami, wsparcie w wyznaczaniu celów pracy / tworzeniu programów terapeutycznych),

 • opieka superwizyjna nad integracyjnym punktem przedszkolnym (wsparcie merytoryczne i szkoleniowe kadry),

 • współprowadzenie grupy terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi w niepublicznym przedszkolu integracyjnym,

 • współprowadzenie grupy dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym,

 • prowadzenie grupowych warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia,

 • wspieranie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako terapeuta-cień w szkole podstawowej oraz w przedszkolu integracyjnym,

 • opieka nad dziećmi i młodzieżą z zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na wyjazdach wypoczynkowych oraz półkoloniach,

 • prowadzenie indywidualnych, domowych zajęć terapeutycznych w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych oraz prywatnej praktyki – z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia.

 

Doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ramach studiów podyplomowych Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w Akademii Pedagogiki Specjalnej,

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących metod pracy z rodziną dziecka o zaburzonym rozwoju w ramach studiów I stopnia, specjalność: Wczesne wspomaganie rozwoju w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,

 • prowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli, specjalistów i rodziców m.in. z zakresu: komunikacji wspomagającej i alternatywnej, rozwijania umiejętności komunikacyjnych małego dziecka, wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pracy z trudnymi zachowaniami, praktyki opartej na dowodach w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, współpracy z rodziną dziecka z wyzwaniami rozwojowymi,

 • prowadzenie spotkań edukacyjno-informacyjnych dla rodziców i opiekunów małych dzieci (0 – 3 r.ż) dotyczących wczesnych sygnałów nieprawidłowości rozwojowych.

 

AUTORKA I WSPÓŁAUTORKA PUBLIKACJI:

 • Kłoda, M. (2016). Dzieci mają głos! Wspomaganie rozwoju umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami porozumiewania się. [w]: Piotrowicz R., Walkiewicz-Krutak M. (red). Małe dziecko, dużo pomysłów. Wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka. Warszawa, Wydawnictwo APS.

 • Współautorka oraz redaktorka poradnika dla nauczycieli Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej. Projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji, planowana data publikacji: wrzesień 2016 r.