pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji

 

WYKSZTAŁCENIE:

studia magisterskie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalizacja: Pedagogika Resocjalizacyjna.

studia podyplomowe:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie - Oligofrenopedagogika.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE:

 • z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji: 
- szkolenie Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 – 12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym,
- szkolenie Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu,
- kurs Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci,
- szkolenie Autorski program Łagodnej Stymulacji Rozwoju Noworodków i Niemowląt,
- kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pediatrycznej,
- kurs Ruch dla uczenia się (Move to learn) - program integracji odruchów w edukacji małego dziecka,
- kurs Klucz do uczenia się - program wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, 
- szkolenie SensoPaka – metody i formy pracy dla osób z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
 
 • z zakresu kształtowania umiejętności komunikacyjnych oraz komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC):
- metoda werbo-tonalna (kurs I stopnia),
- szkolenie Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej.
 
 • z zakresu opieki stomijnej: kurs Podstawy opieki nad pacjentem ze stomią jelitową,
 • z zakresu wspierania rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ADHD:
- regularny udział w konferencjach i sympozjach Fundacji SYNAPSIS,
- szkolenie Podstawy diagnozy i terapii autyzmu,
- szkolenie Podstawy diagnozy i terapii zespołu Aspergera,
- szkolenie Metody pracy z uczniem z ADHD.

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Doświadczenie edukacyjno-terapeutyczne:

 • wspieranie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako terapeuta-cień w przedszkolu integracyjnym,

 • prowadzenie środowiskowych konsultacji psychologicznych z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi oraz trudnościami w zachowaniu, ich rodzinami oraz opiekunami / terapeutami (na terenie domu dziecka, w placówkach opiekuńczych / edukacyjnych),

 • opieka nad dziećmi ze stomią i ich rodziną.

 

Doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe:

 • prowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli, specjalistów i rodziców m.in. z zakresu: współpracy z rodziną dziecka z wyzwaniami rozwojowymi i opieki stomijnej,

 • prowadzenie spotkań edukacyjno-informacyjnych dla rodziców i opiekunów małych dzieci (0 – 3 r.ż) dotyczących wczesnych sygnałów nieprawidłowości rozwojowych.