IDEA FUNDACJI

Naszym priorytetem jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kompleksowe wsparcie rodziny. Działamy w naturalnym środowisku dziecka – w domu, żłobku, przedszkolu, na placu zabaw. Pomagamy rodzinie tak zorganizować codzienne funkcjonowanie, aby uwzględnić zarówno potrzeby dziecka, jak i pozostałych członków rodziny.

1. NATURALNE ŚRODOWISKO, PRZYDATNE UMIEJĘTNOŚCI

 • Kluczowe jest, by dziecko uczyło się w naturalnych warunkach: w miejscach, gdzie spędza najwięcej czasu i z osobami, z którymi jest emocjonalnie związane. Zwiększamy w ten sposób szansę na generalizację efektów: dziecko będzie korzystało z nowych umiejętności w obecności wielu osób, w różnych miejscach.

 • Rozwijanie umiejętności dziecka odbywa się w czasie codziennych czynności takich jak zabawa, spacery, posiłki, kąpiel itd. – pozwala to wpleść działania wspomagające rozwój w naturalny cykl dnia rodziny.

 • Umiejętności, których uczymy dziecko są funkcjonalne: czyli przydatne w codziennym życiu i ważne z punktu widzenia osób bliskich – dzięki temu w sposób znaczący możemy poprawić jakość funkcjonowania zarówno dziecka jak i członków rodziny.

2. TO DZIECKO, TA RODZINA

 • Wsparcie udzielane rodzinie jak najpełniej uwzględnia Jej potrzeby i możliwości: zarówno czasowe, jak i lokalowe czy finansowe. Formę i częstotliwość działań dobieramy do naturalnego rozkładu dnia danej rodziny.

 • Rodzina tworzy system, w którym funkcjonowanie każdego z członków ma wpływ na pozostałe osoby – działania wspierające koncentrują się nie tylko na dziecku, ale na rodzinie jako całości.

 • Skuteczne wsparcie to szanowanie i uwzględnianie wartości i priorytetów poszczególnych członków rodziny – na ich podstawie dobieramy cele wspomagania i sposoby ich realizacji.

3. KOMPETENTNY RODZIC - NIE TERAPEUTA

 • Kluczowym czynnikiem efektywnego wspomagania rozwoju dziecka jest poczucie skuteczności i pewności siebie Jego opiekunów.

 • Członkowie rodziny w toku działań wspierających zdobywają w praktyce kompetencje niezbędne do nawiązywania pozytywnych kontaktów z dzieckiem, efektywnego uczenia nowych umiejętności – zyskują realny wpływ na zachowanie dziecka, stopniowo uniezależniając się od wsparcia specjalistów.
 • Potrzeby dziecka uwzględniane są na równi z potrzebami członków rodziny, co umożliwia im harmonijny rozwój i zapobiega zjawisku wypalenia sił.
 • Ważnym aspektem wsparcia rodziny jest dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących dostępnych oddziaływań terapeutycznych – tak, aby umożliwić opiekunom wybór najbardziej efektywnych i odpowiadających rodzinie metod postępowania.

4. KOMPLEKSOWE WSPARCIE

 • Opieka nad rodziną ma charakter interdyscyplinarny – wsparcia udzielają specjaliści różnych dziedzin, co pozwala na wszechstronne zadbanie o potrzeby dziecka i pozostałych członków rodziny. 

 • Przepływ informacji między specjalistami i rodziną jest wielokierunkowy – co pozwala budować spójność oddziaływań i pewność co do słuszności podejmowanych działań.

 • Ścisła współpraca specjalistów z opiekunami pozwala ograniczyć poczucie frustracji i zagubienia spowodowane sprzecznością komunikatów i pomysłów na wspieranie dziecka – rodzina zna cel oddziaływań, rozumie jego znaczenie i wie jak do niego dążyć.

 • Proces wspomagania rozwoju dziecka jest skoordynowany – specjaliści nawiązują współpracę zarówno z rodziną, jak i z innymi profesjonalistami opiekującymi się dzieckiem (np. w żłobku, przedszkolu, poradni, przychodni).

W pracy z dzieckiem i rodziną bazujemy na metodach o udokumentowanej naukowo skuteczności.
Łączenie podejść, dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb rodziny i działanie w naturalnym środowisku  to najlepsze WSPARCIE NA STARCIE.

 

Nasze motto brzmi: „Bądź częścią rozwiązania, nie częścią problemu”.