pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • doktor nauk humanistycznych, specjalność : pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, Wydział Nauk Pedagogicznych,  Akademia Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2005)

studia magisterskie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalizacja: Oligofrenopedagogika.

studia podyplomowe:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Usprawnianie dzieci z wielorakimi niepełnosprawnościami w ramach  międzynarodowego polsko-holenderskiego projektu w zakresie przygotowania kadr do pracy z dziećmi z wielorakimi, złożonymi niepełnosprawnościami.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Organizacja i zarządzanie w oświacie.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE:

 • z zakresu kształtowania umiejętności komunikacyjnych oraz komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC):  kursy z zakresu alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) – System komunikacji Symbolicznej BLISS (kwalifikacje międzynarodowe),  Język migowy I i II stopnia,  

 • z zakresu prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych: przygotowanie pod kierunkiem pani prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,

 • z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji:

- kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pediatrycznej,
- kurs Ruch dla uczenia się (Move to learn) - program integracji odruchów w edukacji małego dziecka,
- kurs doskonalący Diagnostyka i postępowanie rehabilitacyjno-pielęgnacyjne z dzieckiem zaburzonym neurologicznie w aspekcie metody Vojty i Bobath NDT,
- szkolenie Ocena noworodka NBAS T. Brazeltona,
- kurs Terapia neuro-motoryczna R.Castillo-Moralesa,
- kurs kwalifikacyjny Masaż klasyczny leczniczy,
- certyfikat w zakresie Energy-based Craniosacral Therapy (Terapii czaszkowo-krzyżowej prowadzony przez A. Axt.),
- szkolenie w zakresie diagnozy z wykorzystaniem Skali INSITE oraz model wczesnej interwencji INSITE, 
- szkolenie Diagnoza małego dziecka z wykorzystaniem skali ASQ-3.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Od 1995 do 2012 roku:erapeuta, diagnosta, kierownik ds. merytorycznych w Ośrodku Wczesnej Interwencji PSOUU w Zgierzu, obecnie konsultant w zakresie diagnozy i terapii,

 • 1995 – 2004: terapeuta, diagnosta w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością przy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,

 • trener i ekspert w projekcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedstawicieli systemu edukacji Gruzji pt.  „One są wśród nas” w zakresie przygotowania programów szkolenia i poradników oraz prowadzenia szkoleń zespołów specjalistów z Gruzji,

 • kierownik projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów (2009-2011),

 • prowadzenie grupowych warsztatów, szkoleń dla rodziców i terapeutów w zakresie: diagnozy funkcjonalnej i rozwojowej małego dziecka, konstruowania programów terapeutycznych, wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  we współpracy z Ośrodkami Szkoleniowo-Metodycznymi METIS w Katowicach, Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,  

 • wspieranie rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w ramach poradnictwa,

 • od 1995 adiunkt – wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna; prowadzenie  zajęć w zakresie: diagnozy funkcjonalnej, konstruowania programów terapeutycznych, rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością; autor programu studiów i kierownik studiów podyplomowych: Wczesna Interwencja - pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, i opieki nad małym dzieckiem,  kierownik specjalności na studiach pierwszego stopnia: Wczesne wspomaganie rozwoju.

 

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PUBLIKACJI:

 • Piotrowicz R. (red).(2014). Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka, wybrane zagadnienia. Warszawa, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 • Piotrowicz R. (2013): Małe dziecko, dużo pomysłów. Wczesna Interwencja. W: Zespół Downa w XXI wieku, Wyd. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, GREG, Warszawa, s.22-56.

 • Rola B., Dubińska B., Piotrowicz R. (2013): Poznaję i akceptuje siebie i innych. Scenariusze zajęć, karty pracy. Wydawnictwo Credo,  Katowice.

 • Piotrowicz R. (2012):Zrozumieć niepełnosprawność- wspomaganie w uczeniu. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów edukacji włączającej oraz rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością opracowany w ramach pomocy dla Gruzji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

 • Piotrowicz R.(2012): Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny. Diagnoza a program. Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN, Warszawa.

 • Piotrowicz R. (2012): Pomiar jakości życia jako korelat spójnej polityki zdrowotnej i społecznej. Biuletyn Integracji Społecznej województwa łódzkiego, 4, RCPS, Łódź.

 • Piotrowicz R. (2012): RAPORT KOŃCOWY. Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, APS.

 • Piotrowicz R. (2012): Pomiar jakości życia jako korelat spójnej polityki zdrowotnej i społecznej. Biuletyn Integracji Społecznej województwa łódzkiego, 4, RCPS, Łódź.

 • Piotrowicz R. (2012): RAPORT KOŃCOWY. Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, APS.

 • Piotrowicz R. (red.) (2011): Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Przewodnik metodycznych dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnej ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. APS, Warszawa ( ze środków EFS).

 • Piotrowicz R. (2010): Wyznaczniki dorosłości osób z zespołem Downa. /w/: red. B. Kaczmarek: Trudna dorosłość osób z Zespołem Downa. Jak możemy wspomóc?, wyd. Impuls,  Kraków, s.85-99.

 • Piotrowicz R.(2008):Opóźnienie rozwoju psychoruchowego- niedorozwój umysłowy- upośledzenie umysłowe- norma? Problemy diagnozy i wspomagania rozwoju dziecka./ w/: Gorajewska D. (red.): Wsparcie dziecka  z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole. wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa.

 • Piotrowicz R.(2007): Rozwój i praca niepełnosprawnego umysłu-granice i bariery./ w/: Gorajewska  D. (red.): Rodzina. Normalność w niepełnosprawności. wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa.

 • Piotrowicz, R.(2005): Proces wspierania osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ku dorosłości. W  Szczupał, B. (red) Młodzież niepełnosprawna -szanse i zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej. Wyd. Naukowe AKAPIT, Kraków, s.93-102.

 • Piotrowicz R,, Wapiennik E. (2004): Niepełnosprawność umysłowa – definicje, etiologia, klasyfikacje, /w:/ D. M. Piekut-Brodzka, J. Kuczyńska-Kwapisz: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych, Warszawa 2004.

 • Wapiennik, E., Piotrowicz, R. (2002).  Niepełnosprawny- pełnoprawny obywatel Europy. UKIE, Warszawa.